كويد-١٩احتمال مرگ ناشي از مشكل قلبي را افزايش ميدهد

اگرچه كويد-١٩ یک بیماری تنفسی است، بررسی مطالات جديد كويد-١٩ در مجله PLoS One نشان می دهد که عوارض قلبی عروقی در بیماران كويد-١٩شایع است و ممکن است خطر مرگ را افزایش دهد.